Nahoru
702 047 577

Zápis do MŠ Zdiby

Zápis se koná dne 6. 5. 2024 od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 13:30 hodin do 16:00 hodin.

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Zápis se koná dne 6. 5. 2024 od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 13:30 hodin do 16:00 hodin v budově školní jídelny ZŠ a MŠ Zdiby, Na Lada 144.

K zápisu se, prosím, registrujte na ZDE.

V systému vyplníte základní údaje o sobě a svém dítěti a vyberete konkrétní čas zápisu.

Po úspěšné registraci dostanete na Vámi zadaný e-mail potvrzení o přijetí předběžné žádosti (může se stát, že potvrzující e-mail spadne do nevyžádané pošty). V této zprávě se nachází předvyplněný formulář žádosti o přijetí, který si vytisknete a podepsaný oběma zákonnými zástupci přinesete do školy k fyzickému zápisu. Formulář pro vyjádření lékaře je součástí žádosti o přijetí.

K zápisu se mohou rodiče (zákonní zástupci) dostavit sami, bez dítěte.

Rodiče předloží u zápisu tyto doklady:
-    Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
-    Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
-    Žádost o přijetí podepsanou oběma zákonnými zástupci + vyjádření lékaře
(staženou ze systému, případně formulář ZDE (Velikost: 142.74 kB))

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání dokumentů, ale stanovená „Kritéria mateřské školy, U Školy 48, 250 66 Zdiby“ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025. 

 

Správní řízení
Škola na základě doručených žádostí ve správním řízení do 30 dní rozhodne. Následně zveřejní seznam přijatých dětí pod jejich registračními čísly na svých webových stránkách a na informační tabuli před budovou mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě se zakládá do spisu dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme poštou. 
Všechna rozhodnutí pak nabývají právní moci po 15 kalendářních dnech.

V případě dotazů kontaktujte číslo +420 284 890 700, 702 064 171, alena.baxova@skolazdiby.cz

Informace k zápisu do MŠ

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.                                                                                                                                                                      

 


Kritéria MŠ Zdiby k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zdiby příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí počet povolený zákonnými předpisy. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné.  Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Děti jsou přijímány posloupně dle níže uvedených kritérií:
1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona 
s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby). Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

2. Přednostní přijetí dítěte, které před začátkem daného školního roku (do 31. 8.) dosáhne pátého roku věku nebo dítěte s odkladem školní docházky a nemá trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu (Zdiby). Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), v případě cizinců místem pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), které před začátkem daného školního roku (do 31. 8.) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

4. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), v případě cizinců místem pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), které před začátkem daného školního roku (do 31. 8.) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

5. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), v případě cizinců místem pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), které k 31. 10. daného školního roku dosáhne třetího roku věku. 

6. Přednostní přijetí dítěte, které před začátkem daného školního roku (do 31. 8.) dosáhne čtvrtého roku věku a nemá trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu (Zdiby).

7. Přednostní přijetí dítěte, které před začátkem daného školního roku (do 31. 8.) dosáhne třetího roku věku a nemá trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu (Zdiby).


Ve Zdibech dne 13. 3. 2024      

                                                                 
Mgr. Ludmila Koktanová                                             Mgr. Alena Baxová
      ředitelka školy                                                        zástupkyně ředitelky

 

Nepřehlédněte
Ředitelské volno 2. - 3. května 2024
20.03.2024

Partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.