ZŠ a MŠ Zdiby nabízí volná pracovní místa:

Mateřská škola hledá učitelku, nabídky a dotazy adresujte na e-mail:alena.baxova@skolazdiby.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Kulhánková

CCA Group a.s.
hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441

Prohlášení o přístupnosti


Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace

U Školy 48
250 66 Zdiby
Tel/Fax: +420 284 890 704
E-mail:info@skolazdiby.cz

Najdete nás tady

Školní jídelna

  Jídelníček
Obědy pro veřejnost:

Od 1. 9. 2021 nabízíme obědy pro veřejnost v ceně 85,- Kč.
Tento oběd není dotovaný a k ceně jsou připočítány náklady spojené s výrobou.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ, tel.: 725 866 105, e-mail: vera.benesova@skolazdiby.cz.

  Přihlašování obědů

Základní škola

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

Pokud se dítě ZŠ bude stravovat ve ŠJ jsou rodiči povinni odevzdat vyplněný formulář '' Přihláška ke stravování''

Odhlášení ze stravování

V případě, že se rozhodnete ukončit stravování dítěte ve ŠJ, je potřeba doručit vedoucí ŠJ formulář '' Odhláška ze stravování''

Mateřská škola

Dítě v MŠ se musí stravovat

Výjimku tvoří pouze děti, které se ze zdravotních důvodů nemohou v MŠ stravovat. V tomto případě musí rodič dítěte doložit lékařské potvrzení vedoucí ŠJ. Ke stravování je dítě přihlášeno dnem nástupu do MŠ. I zde je však nutné vyplnit '' Přihlášku ke stravování''

Časté dotazy

Jak získat čip do ŠJ?????

Čip vydává vedoucí ŠJ. Záloha na čip je 200,- Kč a je vratná po ukončení docházky v ZŠ.

Čip musí být při vrácení plně funkční.

Mám rozbitý, popř. nefunkční čip co s tím?????

Čip dítě odevzdá při výdeji oběda vedoucí ŠJ. Pokud je čip pouze rozpadlý ale funkční, lze opravit.

V případě nefunkčního čipu je nutné koupit čip nový za 120,- Kč.

Proč musím mít čip?????

Čip v sobě obsahuje informaci pro obsluhující personál o velikosti porce, zda je oběd nahlášený a zaplacený.

Co se stane, když si čip zapomenu?????

Je povinností dítěte mít u sebe při odběru stravy čip nebo náhradní stravenku.

Stravenku mu vystaví vedoucí ŠJ pouze v případě, je-li strava uhrazena.

Jak odhlásit oběd / stravu / ????????????

Obědy je možno odhlásit několika způsoby

Proč nedostanu potvrzovací odpověď ?????????????

Vedoucí ŠJ současně vykonává v dopoledních hodinách práci v kuchyni

Do kolika hodin se odhlašují obědy???????????

Platnost od 1.10.2018

 • obědy odhlášené do 8h na dnešní den - nelze odhlásit, pouze vyzvednout platí pro 1. den nepřítomnosti dítěte

 • obědy na následující den odhlašujte do 15h, po této hodině už obědy nelze odhlásit pouze vyzvednout, pokud se jedná o 1.den nepřítomnosti dítěte

 • obědy se odhlašují na určitou dobu tzn. Od-do, nelze odhlašovat obědy každý den ráno a žádat jejich odebrání, oběd je dotovaný a podle vyhlášky o šk.stravování je možné odebrat oběd pouze v první den nepřítomnosti

Kde a kdy mám oběd vyzvednout ?????????????

Obědy se vydávají ve ŠJ / budova zrekonstruované MŠ/ v době 11 – 11,30h. Tuto dobu je nutno dodržovat. V jinou dobu lze oběd odebrat pouze po předchozí dohodě. Jídlo se vydává do vašich jídlonosičů, které musí být čistě vymyté. Jídlo je nutné zkonzumovat do 4h od uvaření. Školní jídelna odpovídá za kvalitu jídla pouze v době výdeje. Po vydání jídla do jídlonosiče, kuchyně nezodpovídá za případné zdravotní či jiné problémy.

Zapomněl/a jsem oběd odhlásit co s tím???????????

Na pozdní nebo zpětné odhlášení stravy není brán zřetel. V tomto případě je strava účtována tak, jako by se dítě stravovalo.

Není v našich silách sledovat a zjišťovat, proč není dítě na obědě nebo v Mš a to i při dlouhodobé absenci.

Třída jede na školní akci, nebude na oběd co s tím???????????

Při hromadné akci / výlet, švp aj. / obědy odhlašuje dle seznamu tř.učitel nebo vedení školy. V době prázdnin či státních svátků jsou obědy odhlášeny automaticky.

Omluvil/a jsem dítě v MŠ/ZŠ stačí to??????????

Nestačí, není povinností p.učitelky hlásit děti omluvené z docházky v MŠ / ZŠ do ŠJ.

Jak často si mohu vyzvedávat obědy???????????

Oběd si můžete vyzvednout pouze první den absence. Následující dny již nelze obědy vydávat.

Co se stane s neodhlášeným obědem ?????????

Oběd je rozdělen mezi ostatní strávníky.

Kam mám posílat zálohy na obědy ???????????????

Zálohy zasílejte do 15.dne příslušného měsíce na účet ZŠ 237 515 352 / 0300 jako variabilní symbol uveďte osobní číslo dítěte , je vhodné do poznámky uvést i jméno a příjmení dítěte

Kde zjistím osobní číslo dítěte ??????????????

Děti ze ZŠ mají osobní čísla nalepena v žákovské knížce

Osobní čísla dětí v MŠ mají v seznamu p.učitelky příslušných tříd

Mohu zaplatit vyšší zálohu na stravné /např.celý šk.rok/????????????????

Ano můžete. Výše záloh záleží na vás. Minimální měsíční výše záloh pro žáky I. kategorie ZŠ je 650,- Kč, pro žáky II. kategorie ZŠ je 700,- Kč. Pro děti I. kategorie MŠ je měsíční záloha 850,- Kč, u dětí II. kategorie MŠ je 950,- Kč.

Mohu zaplatit nižší zálohu na stravné???????

Ano, můžete. Pokud dítě má na svém kontě vyšší přeplatek z minulého šk. roku nebo je dlouhodobě nemocné, můžete si zálohy snížit.

Napsal/a jsem špatný VS, co se stane?????????????

 • žádáme vás o pečlivou kontrolu zadaných údajů

 • pokud je chybný VS shodný s jiným strávníkem, je platba připsána na jeho konto

 • všechny přípisy se kontrolují, pokud je u platby jméno je platba ručně převedena na správného strávníka

 • pokud zjistíte chybu, kontaktujte vedoucí ŠJ tel. 725 866 105,
  email: vera.benesova@skolazdiby.cz

  Platby stravného

Cena za oběd je dotovaná, rodiče platí pouze suroviny.

Ostatní položky / např. energie, platy pracovníků, aj./ platí stát.

Stravné se platí zálohově k 15. dni příslušného měsíce na účet - č.ú. 237 515 352 / 0300

Variabilním symbolem je osobní číslo dítěte přidělené na začátku školní docházky /toto číslo je neměnné a platí po celou dobu docházky jak v MŠ, tak i následně v ZŠ /

Do zprávy pro příjemce je vhodné napsat jméno a příjmení dítěte

VÝŠE ZÁLOH

Stravné se platí na měsíc dopředu, proto je nutné uhradit v září stravné na dva měsíce /září + říjen/

Platby provádějte trvalým příkazem nebo vkladem na účet.

Platba v hotovosti je možná pouze ve výjimečných případech a po dohodě s vedoucí ŠJ

Záloha pro žáky ZŠ I. kat. je 650,- Kč/měsíc, II. kat. je 700,- Kč/měs.

Záloha pro děti MŠ I. kat. je 850,- Kč/měsíc, II. kat. je 950,- Kč/měs.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.

NORMATIV

Děti jsou zařazeny do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce.
/např. od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023/

Cena obědů pro ZŠ / platná od 1. 9. 2022 /

Děti I. kategorie /7-10 let/ 31,- Kč

Děti II. kategorie /11-14 let/ 34,- Kč

Cena stravného v MŠ / platná od 1.9.2022 /

Děti I. kategorie /3-6 let/ 42,- Kč

 • přesnídávka: 11,- Kč

 • oběd: 22,- Kč

 • svačina: 9,- Kč

Děti II. kategorie /děti, které dovrší v daném školním roce 7 let / 47,- Kč

 • přesnídávka: 11,- Kč

 • oběd: 27,- Kč

 • svačina: 9,- Kč

Cena za oběd je dotovaná, rodiče platí pouze suroviny.
Ostatní položky / např. energie, platy pracovníků, aj./ platí stát.

Vyúčtování

Vyúčtování se provádí jednou ročně
Přeplatky dětí, které končí docházku /poslední třída v MŠ, 5.tř v ZŠ/ jsou během měsíce srpna zasílány na účet uvedený v Přihlášce.
Ostatním dětem jsou přeplatky převedeny na další šk.rok. V případě požadavku je možné zaslat přeplatek i v případě, že dítě pokračuje v docházce. Vyúčtování je k dispozici u vedoucí ŠJ.
Rodiče si jej mohou zkontrolovat na 1. třídních schůzkách na začátku šk.roku, kde je součástí
Přihlášky. Zde je také důležité zkontrolovat údaje /čú, tel, email aj./
Pokud dítě během šk.roku ukončí stravování, je případný přeplatek vrácen v nejbližším možném termínu.

Upozornění

Pokud zákonný zástupce neuhradí stravné ve stanoveném termínu, může být dítě vyřazeno ze školního stravování.

  Více o školním stravování

Co možná nevíte o školním stravování

Školní stravování je organizovaná služba, která je dotovaná státem, kde jsou stanovena přesná pravidla. Obecné informace o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ale hlavně ve vyhlášce 107/2005 o školním stravování. Stát garantuje vyhláškou cenu oběda a také skladbu obědů (spotřební koš). Cena oběda – ve školním stravování je finančně dostupná všem. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje, doplňku (salát, ovoce, moučník, jogurt, atd.). Rodiče hradí pouze náklady na potraviny, např. oběd 14 až 25 Kč pro dítě do 6 let a 20 až 37 Kč nad 15 let. Mzdová režie (platy pracovníků školního stravování) je hrazena státem. Věcná režie (náklady na energie, topení, vybavení kuchyní, atd.) je hrazena zřizovatelem (obcí). Pro názornost státní příspěvek na obědy činí pro 200 dětí, 40 pracovníků školy a svačinku, oběd a přesnídávku pro 100 dětí v MŠ (stát zaplatí 6 úvazků všech kuchařek včetně vedoucí) cca 75 000 Kč.

Dalším předpisem, který řídí provoz školní jídelny, je vyhláška 137/2004, která obsahuje hygienická pravidla, kterými se školní jídelny musí řídit. Bývají tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, nebo je úplně vylučují (jídla ze syrového masa a syrových vajec). Dále například musí být zvlášť lednice (mrazáky) na maso, zvlášť na vejce, zvlášť na zeleninu. Nástroje (např. nože) na maso musí být označeny a uloženy jinde než nástroje na zeleninu atd. Jídlo musí být od uvaření do 4 hodin vydáno nebo zlikvidováno a po celou dobu udržováno o teplotě mezi 68 – 72 ° C. I při přepravě nesmí teplota uvařeného jídla klesnout pod 60 ° C.

Spotřební koš je vlastně zjednodušení doporučených denních dávek potravin do deseti sledovaných komodit – Maso, Ryby, Mléko, Mléčné výrobky, Tuky, Cukry, Zelenina, Ovoce, Brambory, Luštěniny. Ve spotřebním koši jsou cukry a tuky určeny maximálně (lze snížit), u ostatních je tolerance ± 25 %, množství luštěnin, ovoce a zeleniny lze navýšit i více nad horní hranici tolerance. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu. Podle množství komodit ve spotřebním koši se dá určit i pestrost jídelního lístku na jeden měsíc (cca 22 dnů). Polévky se mají preferovat zeleninové (alespoň 3x luštěninová), mléčné a další (alespoň 1x rybí, 1x drožďová) a vývary umírněně. Spotřební koš se sleduje měsíčně. Náklady na potraviny také, ale zde stačí roční nulová bilance.

Vyhláška o školním stravování určuje velikost porce podle věku pro dítě 3-6 let – ½ porce dospělého strávníka, 7-10 let – 0,7 porce dospělého strávníka, 11-14 let - 0,8 porce dospělého strávníka a 15-18 let - 0,9 porce dospělého strávníka. V praxi je norma pro dospělého strávníka 100 g masa (váha v syrovém stavu) a cca 200 g přílohy (uvařeném stavu, dle druhu přílohy). Zařazení do věkové kategorie se provádí od 1. 9. školního roku, v němž žák dosáhne daného věku, tzn., pokud se žák narodí např. v červenci, tak vyšší cenu platí již od předešlého září (a dostává i větší porci).

V naší školní jídelně se používají pouze prověřené suroviny od stálých dodavatelů. Brambory, ovoce a zeleninu pro doplňková jídla kupujeme hlavně v čerstvém stavu. Maso chlazené nakupujeme dle potřeby min. 2x týdně, pečivo denně, mléko a mléčné výrobky 1x týdně a ovoce a zeleninu nakupujeme 1x týdně. Jako mražené výrobky nakupujeme drůbež, králíka, ryby a zeleninu do polévky. Polotovary pouze některé obalené mořské ryby a řízky ve tvaru dinosaurů. Na výrobu houskových knedlíků se nepoužívají směsi, ale pouze suroviny, které se míchají na těsto. Na výrobu bramborových knedlíků se používá směs bramborového těsta, protože nelze uvařit předem brambory (do 4 hodin od uvaření vydat či zlikvidovat). Z dochucovadel (např. podravka) jsou vybírány ty, které neobsahují glutamáty. Uzeniny (používáme minimálně) pouze s vyšším obsahem masa.

Většina jídel se připravuje v konvektomatu (velký parní hrnec). Některá jídla na pánvi nebo ve varných kotlích. Všechna jídla jsou vařena v „jednom hrnci“ tak, aby vyhovovala jak tříletým dětem, tak dospělým. Školní jídelny jsou pravidelně kontrolovány pracovníky krajských hygienických stanic a různými veřejnými a státními institucemi, což je zárukou kvality stravování. Např. ČŠI kontroluje dodržování spotřebního koše.

Všechny receptury, které se používají, jsou schváleny pro zdravou výživu. K vedení školní jídelny využíváme speciální softwar pro vedení jídelen. Pomocí něho se určí podle počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích množství surovin potřebných pro uvaření daného jídla a dále se vypočítá množství jednotlivých položek spotřebního koše. Spotřební koš nám stále splňuje normy stanovené vyhláškou. Pracovnice jídelny se pravidelně vzdělávají v oblasti nových trendů školního stravování. Školní stravování je součástí školského výchovného systému, učí děti, žáky správným stravovacím návykům a zdravému životnímu stylu. Tato funkce je v dnešní době velmi důležitá a potřebná. Strávníci se ve školních jídelnách nejen učí kultuře stolování, ale mohou ochutnat pokrmy, které z domova neznají.