ZŠ a MŠ Zdiby hledá nové kolegyně/kolegy na tyto pozice:

UČITELKA PRO 1. STUPEŇ – NÁSTUP 1. ZÁŘÍ 2020

školník na poloviční úvazek - nástup dle dohody

své životopisy zasílejte, prosím, na: info@skolazdiby.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Kulhánková

CCA Group a.s.
hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441


Projekty


Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace

U Školy 48
250 66 Zdiby
Tel/Fax: +420 284 890 704
E-mail:info@skolazdiby.cz

Najdete nás tady

Základní škola Zdiby

  O nás

Úplnost a velikost školy

Základní škola Zdiby vzdělává žáky primárního stupně. V prvním, ve druhém, ve třetím a ve čtvrtém ročníku jsou zřízeny paralelní třídy. Žáci navštěvují pět oddělení školní družiny.

Vybavení školy

Škola byla založena v roce 1898, v 80. letech minulého století proběhla rozsáhlá rekonstrukce, v letech 2009-2010 pak došlo k přistavení nového křídla. Ve staré budově jsou čtyři učebny. K výuce tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště místního Sokola. Chodby jsou upraveny pro další aktivity dětí - stolní fotbal, stolní tenis, knihovnička pro žáky s posezením. Školní areál je oplocen, pozemek školy nabízí všestranné využití, jak pro žáky během vyučování, tak i pro děti ve družině. Součástí školy je také budova mateřské školy se školní kuchyní a jídelnou. Ve školním roce 2017/2018 byla dokončena nástavba na budově mateřské školy s dalšími čtyřmi třídami.

Zaměření školy

Základní škola má svá specifika a tím se liší od ostatních škol. Zejména se jedná o poměrně malý kolektiv učitelů i žáků, v rozpětí 1. - 5. ročníku. Nabízí se tak zaměření na rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům, rozvíjení jejich tvořivosti a nadání. Proto jsme si vybrali název Tvořivá škola i pro náš školní vzdělávací program. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší. Základní vzdělávání na 1. stupni je zaměřeno na přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. To je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Charakter výuky by měl motivovat žáky k dalšímu učení a vést je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena rozšířená výuka jazyků. Podle našeho školního vzdělávacího programu je výuka cizího jazyka od prvního ročníku povinná.

Historie

Dvoutřídní škola veltěžská založena a postavena byla roku 1898 ku oslavě padesátiletého jubilea a panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. stavitelem panem Krejzou z Líbeznic. Povolený náklad na stavbu školy činil 14 500,- zlatých. Obec si na stavbu školy vypůjčila v Zemské bance 10 500,- zlatých. Postavená školní budova byla přes některé nedostatky shledána pěknou a účelnou a obcím vysloveno při kolaudaci uznání okresní školní rady.

Školní budova neměla tělocvičnu. tělocviku se mělo vyučovati ve třetí, tzv. reservní třídě. v budově byl byt správce školy s kuchyní a dvěma pokoji, spíží, sklepem a půdou. Byt pro učitele sestával z jednoho pokoje v poschodí.

Zápis dětí byl proveden dne 19. září 1898. Zapsáno bylo do první třídy 76 žáků, do druhé 86 žáků. Škola měla tehdy 162 žáků.

  Angličtina

Výuka anglického jazyka v naší škole

V naší škole věnujeme velkou pozornost kvalitní výuce anglického jazyka. Prioritou je pro nás vytvoření solidních základů pro další studium jazyka. Zároveň klademe velký důraz na to, abychom u žáků budovali sebedůvěru, která jim pomůže cizí jazyk úspěšně zvládnout.

Angličtinu vyučujeme od první třídy podle učebnic renomovaných britských nakladatelů. V první až čtvrté třídě je to velice oblíbená řada Happy series nakladatelství Oxford University Press a v páté třídě přecházíme k učebnici řady Project , kterou používají žáci a studenti na většině základních škol a osmiletých gymnázií.

Výhodou učebnic, se kterými pracujeme v prvních letech školní docházky, je kolektivní pojetí výuky, které umožňuje motivovat a vtáhnout do procesu učení všechny děti, nehledě na jejich momentální vyzrálost a míru sebevědomí. Naši žáci v první třídě začínají audio-orálním kurzem Happy House 1. Ve druhém ročníku si žáci pozvolna zvykají na psanou podobu probíraných slovíček a přivykají rozdílnostem v psané a čtené formě anglické slovní zásoby. Cílem naší výuky v prvních dvou ročnících je vzbudit v dětech zájem o angličtinu a hravou formou jim ukázat, že mohou cizí jazyk bez problémů zvládnout. Do výuky zařazujeme mnoho her, písniček a říkanek, aby se všichni žáci mohli aktivně zapojit do společných aktivit. Od třetího ročníku pak klademe stále větší důraz na individuální výkon žáka.

Ve třetím ročníku se zaměřujeme na rozšíření aktivní slovní zásoby a ve čtvrtém a pátém ročníku věnujeme velkou pozornost vybudování solidních základů znalosti anglické gramatiky a praktickému využití získaných znalostí. Snažíme se u žáků rovnoměrně rozvíjet receptivní, produktivní i interaktivní řečové dovednosti.

Dlouhodobě udržujeme kontakty s našimi žáky, kteří přecházejí na základní školy a na osmiletá gymnázia a navázali jsme kontakt s některými jejich současnými vyučujícími. Dosud jsme zaznamenali téměř výlučně kladné ohlasy na úroveň a kvalitu naší výuky.

Naši žáci dosahují také velice uspokojivých výsledků při srovnávacím testování žáků 5. tříd. Dosud posledního testování ČŠI jsme se zúčastnili v roce 2016. Šlo o výběrové testování výsledků žáků 5. tříd, do kterého se zapojilo celkem přes 14 000 žáků z celé republiky. Naši žáci dosáhli průměrně 92% úspěšnosti (poslech s porozuměním 100%, slovní zásoba 95%, gramatika 81%, čtení s porozuměním 93%).  VÝUKOVÉ METODY ZAMĚŘENÉ NA ROZVÍJENÍ RECEPTIVNÍCH, PRODUKTIVNÍCH A INTERAKTIVNÍCH ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ NAŠICH ŽÁKŮ:

PRAVIDELNÉ HODINY S RODILÝM MLUVČÍM

Angličtina s rodilým mluvčím - Přečtěte si zajímavý rozhovor zde

Od třetí do páté třídy mají žáci možnost uplatnit své znalosti a prohloubit své komunikační schopnosti při pravidelných hodinách s kvalifikovaným rodilým mluvčím, který se účastní výuky v naší škole každý týden. Při didaktických hrách, konverzačních aktivitách a hravém procvičování nabytých vědomostí žáci efektivně rozvíjejí v uvolněné atmosféře své produktivní a interaktivní řečové dovednosti.

CELOPRAŽSKÁ SOUTĚŽ COME AND SHOW

Před velikonočními prázdninami se naše škola pravidelně účastní celopražské recitační soutěže v anglickém jazyce Come nad Show, ve které se naši žáci pravidelně umisťují na prvních místech. Ocenění nás vždy velice těší, zvlášť vzhledem k tomu, že se soutěže v posledních letech účastní přes 250 žáků z dvacítky pražských škol. Je však třeba zdůraznit, že získání ocenění není hlavní důvod, proč se soutěže účastníme. Smyslem soutěže totiž není jen vybrat vítěze, nýbrž především podělit se o radost z toho, jak děti umí využít znalostí, které během výuky dosud získaly, a nadchnout všechny zúčastněné žáky, nejen ty excelentní, pro hlubší studium jazyka. Na soutěži vládne mimořádně příjemná atmosféra. V hledišti nevládne vzájemná soutěživost, ale děti se nadšeně těší na to, co si jejich vrstevníci připravili. Dobré výkony jsou pak odměňovány velkorysým potleskem. Každý dosavadní ročník soutěže se velice vydařil a děti se pokaždé těší na příští a začínají přemýšlet, s čím by za rok mohly naši školu reprezentovat.

PŘEHLED ÚČASTI A UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽI COME AND SHOW 2011 - 2018

19. 4. 2011
(6 žáků, krátké scénky a báseň)

Umístění:
v kategorii Beginner 3. místo.

3. 4. 2012 (11 žáků 4. a 5. třídy)

Umístění: Gabriela Matoušková 3. místo.

27.3. 2013
(23 žáků 3. – 5. třídy)

Umístění:
3. místo v kategorii Beginner skupiny (3. třída s dramatizací básně)
3. místo v kategorii Intermediate jednotlivci (5. třída Jan Šebek píseň)

15. - 16. 4. 2014
(19 žáků 3. a 4. třídy)

Umístění:
1. místo Agáta Kučerová
3. místo Adéla Kubánková
3. místo Erik Sabol a David Kouřimský
3. místo dramatizace Snow White and the Seven Dwarfs

31. 3. 2015
(18 žáků 3.-5. třídy)

Umístění:
3. místo Agáta Kučerová

22. 3. 2016 (13 žáků 4. třídy)

Umístění:
2. místo – dramatizace Cinderella

12.4. 2017 Zúčastnili se:
2. třída – recitace: Barbora Bínová a Lucie Tošnarová
3. třída – recitace: Dorothea Reiserová
3. třída - dramatizace The Fourth Little Pig: Anna Trbušková, Vojtěch Macek, Andrea Moníková, Martin Klement, David Černoch, Klára Wiesnerová, Aneta Frýbertová.
4. třída – recitace: Katarína Klinerová a Marek Vaněček

Umístění: 1. místo – 3. třída s dramatizací The Fourth Little Pig
2. místo – Katarína Klinerová recitace
3. místo – Barbora Bínová recitace– Lucie Tošnarová recitace Dorothea Reiserová recitace Marek Vaněček recitace
(Všichni žáci, kteří reprezentovali naši školu, se umístili.)

27.3. 2018 Naši školu reprezentovalo 18 žáků:
3. ročník - recitace: Lucie Tošnarová, Barbora Bínová, Magdalena Mikovcová 4. ročník – recitace: Dorothea Reiserová
4. ročník – dramatizace Cinderella: Vojtěch Macek, David Kolář, Anna Trbušková, Aneta Frýbertová, Andrea Moníková, Kristýna Kadlecová, Evelína Kuchařová, Martin Voves, Vojtěch Španiel, David Černoch, Alexandr Petran, , Tereza Šindelářová, Martin Klement, Klára Wiesnerová.

Umístění:
4. třída se s dramatizací pohádky umístila mezi nejlepšími ve zlatém pásmu, naše recitátorky se umístily v bronzovém pásmu. (Od tohoto ročníku se změnila pravidla, takže už se neudělují stupně vítězů, ale soutěžní představení se zařazují do jednotlivých pásem)

MEZINÁRODNÍ PROJEKT FLAT STANLEY

Už několik let se naše škola každoročně zapojuje do mezinárodního projektu Flat Stanley. Našimi partnery byli dosud žáci z několika škol ve Spojeném Království, USA, Chile a Španělsku.

Projekt vznikl v roce 1994. Průběh projektu spočívá v tom, že Stanley, jako papírová zástupná postavička, cestuje v obálce (případně elektronicky) ze školy v jedné zemi k žákům v jiné části světa. Děti ho nosí všude s sebou, půjčují si ho domů, nechají ho sledovat své vyučování, berou ho s sebou na výlety po své domovině. Po dobu návštěvy Stanley zažívá totéž, co jeho dětští průvodci, a po návratu domů svým vysilatelům „vypráví“ o navštívené zemi pomocí popisů a fotografií, pohlednic, které se vrátí s ním (komunikace se odehrává v angličtině). Po návratu žáci hledají místa, která navštívil a pracují s informacemi, které přivezl.

Je to jako by odesilatel a příjemce měli společného přítele. Projekt se dá jednoduše přizpůsobit pro různé věkové skupiny, je vhodný i pro předškolní děti nebo pro žáky s postižením.

Stanley tak pomáhá dětem dozvědět se mnohé o různých zemích světa a o životě svých vrstevníků v těchto zemích. Žáci si v průběhu celého projektu prohlubují své komunikační, receptivní a produktivní kompetence v anglickém jazyce.

Takto hodnotí naši spolupráci s žáky třetího ročníku základní školy v Edině jejich třídní učitelka:

My students (and myself) were fascinated by the rich culture of your country. We truly enjoyed reading your students' essays and all the information they provided for us! What wonderful English they speak and write! We were so impressed! It has been wonderful to communicate with you and we even looked up more facts about your city and country because we were so curious. Thanks, again! Betsy Parrish Knox County Elementary School Edina, Missouri, USA

PŘEDSTAVENÍ ANGLICKÉHO DIVADLA

Na jaře tradičně zveme do naší školy osvědčené divadlo The Bear Theatre, které si pro žáky 3.-5. tříd pokaždé připravuje zábavná interaktivní anglofonní představení, kterých se žáci aktivně účastní. Herci děti spontánně zapojují do děje a umožňují jim ovlivňovat průběh představení a pomáhat hlavním hrdinům při jejich dobrodružstvích. Žáci si tak zábavným a nenásilným způsobem procvičují a rozšiřují své produktivní a interaktivní dovednosti v anglickém jazyce.

CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ KARAOKE SHOW

Od roku 2015 pořádá anglický kabinet naší školy každoročně soutěž Karaoke Show, které se účastní žáci 3. – 5. tříd. Doprovodný program v angličtině si někdy připravují i mladší žáci.

Dosavadních ročníků se každý rok v průměru zúčastnilo kolem 20 -30 žáků, kteří si připravili a předvedli své oblíbené anglické hity.

Soutěž probíhá v atmosféře nadšeného očekávání a vzájemné podpory. Akce má mezi žáky tradičně velmi pozitivní odezvu a splňuje tak svůj cíl, tedy podpořit přirozený zájem žáků o angličtinu a prohloubit jejich produktivní řečové dovednosti.

Pří posledním ročníku rozhodla porota složená ze zástupců každé třídy a učitelského sboru takto:
1. místo získal páťák Jonáš Kučera s písní There is Nothing Holding me Back,
2. místo získal čtvrťák Martin Klement s písní With or Without You od U2
3. místo získali páťáci Tomáš Zapletal a Matyáš Weigner s písní Girls

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V ANGLICKÉM JAZYCE

3. a 4. ročník

Žáci v rámci učebnic angličtiny čtou několik druhů textů. Jde o komiksové příběhy na začátku každé lekce, jejichž náročnost odpovídá probírané slovní zásobě. Dále čtou informativní texty o životě v anglofonních zemích, a komiksový příběh na pokračování. Tyto texty jsou náročnější a obsahují i neznámou slovní zásobu, takže se žáci učí odhadovat význam neznámých slov z kontextu a čtou s dopomocí učitele. Kromě textů v učebnici čtou žáci v rámci výuky také anglické časopisy R&R a CLICK Při těchto aktivitách žáci prezentují přečtené vlastními slovy, hledají odpovědi na otázky, předvídají vývoj děje a vyhledávají klíčová slova.

5. ročník

Žáci v rámci vyučování přečtou kromě textů v učebnici také několik knih zjednodušené četby z řady Penguin Readers. Jde např. o tituly: Marcel and the White Star (Stephen Rabley), Marcel and the Shakespeare letters (Stephen Rabley), Ali and his Camera (Raymond Pizante) a Surfer (Paul Harvey). Na vánoční prázdniny páťákům zapůjčujeme některou z knih zjednodušené literatury z knihovničky anglického kabinetu dle vlastního výběru Knihy kromě textu obsahují materiály prohlubující čtenářskou gramotnost. Žáci při četbě odhadují děj knihy, odpovídají na otázky, opravují nesprávná tvrzení, věnují se dramatizaci situací z děje knihy a poslouchají text namluvený rodilým mluvčím. Kromě zmíněných aktivit čtou žáci běžně během výuky anglické časopisy Click, R&R a Crown

AUTOEVALUACE V PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

Sebehodnocení žáků v předmětu anglický jazyk probíhá ve všech třídách formou auto-evaluačních formulářů, které jsou součástí pracovního sešitu. Na konci každé lekce žáci vyplňují krátký opakovací přehled a po společné kontrole výsledků zhodnotí úroveň a kvalitu nově nabytých znalostí. V pátém ročníku žáci vyplňují zároveň „Jazykový životopis“, ve kterém žák označí, která lekce a aktivita ho nejvíce zaujala, a zhodnotí nově nabyté znalosti v různých oblastech (jednotlivé lekce, co umí napsat, jaká kulturní témata ho zaujala, která témata mezipředmětových vztahů ho zaujala, jak své jazykové znalosti využil mimo povinné hodiny AJ) a zamyslí se nad tím, čeho by chtěl dosáhnout v příštím roce).

  Organizace školního roku 2019/2020

I. pololetí od pondělí 2. září 2019 do čtvrtka 30. ledna 2020 .

II. pololetí od pondělí 3. února 2020 do úterý 30. června 2020 .

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jarní prázdniny jsou stanoveny v termínu od 2. 3. - 8. 3. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

  Školská rada

Předseda školské rady: Mgr. Jitka Laburdová, jitka.laburdova@skolazdiby.cz

člen školské rady za rodiče: Petra Reiserová, zszdiby@seznam.cz

člen školské rady za obec: Mgr. Beata Sabolová

  Projekty

  Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do evropského projektu OVOCE DO ŠKOL s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají žáci 1. stupně základních škol zcela ZDARMA.

Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů.

Úkolem projektu je vytvořit zdravé stravovací návyky, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Přispět trvale k upevňování zdravého životního stylu.

Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" budou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol“ nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

  Mléko do škol

MLÉKO DO ŠKOL je program, kdy se Evropské společenství a Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a středních škol.

Podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování.

V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond, spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol.

V rámci celorepublikového projektu „Školní mléko“ mají žáci možnost odebírat dotované neochucené mléko ZDARMA, které je dodáváno do školy automaticky, dle počtu odebírajících žáků.