ZŠ a MŠ Zdiby hledá nové kolegyně/kolegy na tyto pozice:

UČITELKA PRO 1. STUPEŇ - NÁSTUP OD 1. 9. 2021

školník na poloviční úvazek - nástup dle dohody
(obsluha kotlů, elektro práce, údržba areálu a prostor školy)

své životopisy zasílejte, prosím, na: info@skolazdiby.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Kulhánková

CCA Group a.s.
hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441

Prohlášení o přístupnosti


Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace

U Školy 48
250 66 Zdiby
Tel/Fax: +420 284 890 704
E-mail:info@skolazdiby.cz

Najdete nás tady

Mateřská škola

  ÚVODNÍ INFORMACE

Provoz mateřské školy je od 6.45 do 17.00 hodin.

Ranní příchod /do 8.30 hod. /i s odchodem rodičů z budovy/. V 8.30 se budova z bezpečnostních důvodů zamyká.

Odchod po obědě od 12.00 hodin do 12.30hodin /i s odchodem z budovy/, odchod odpoledne od 14.30 do 17.00hod./i s odchodem z budovy/.

Do školky děti potřebují: bačkory nebo obuv s pevnou patou (ne pantofle), pyžamo a do pytle v šatně náhradní oblečení.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Při omlouvání nepřítomnosti dětí prosíme rodiče o zaslání SMS zpráv na telefon třídy do které dítě dochází.

Odhlášky stravování se provádí rovněž formou SMS zprávy na telefon hospodářky školy: 725 866 105 nebo na e-mail:vera.benesova@skolazdiby.cz

Prosíme rodiče dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, aby po ukončení nemoci dítěte vyplnili omluvný list dítěte.

  Třídy MŠ

Adresa (Hlavní budova): Na Lada 144, Zdiby

Třída SLUNÍČKA

Mgr. Alena Baxová (zástupkyně ředitelky pro MŠ)

paní učitelka Marie Snopková

Třídní telefon 702 064 171 nebo 284 890 700

Třída BERUŠKY

paní učitelka Ivana Klausová

paní učitelka Lenka Vrabcová

Třídní telefon 602 561 091

Třída VČELKY

paní učitelka Ivana Fialová

slečna učitelka Natálie Lišková

Třídní telefon 602 561 090

Adresa (detašované pracoviště): Průběžná 174, Průběžná 175

Třída ŽELVIČKY:

paní učitelka Irena Moravcová

slečna učitelka Markéta Aksmannová

Třídní telefon 725 349 042

Třída SOVIČKY:

paní učitelka Radka Fortuníková

slečna učitelka Karolína Jarosilová

Třídní telefon 725 349 043

  Představení mateřské školy

Velikost MŠ

Současná kapacita mateřské školy je 123 dětí rozdělených do pěti homogenních tříd (zpravidla dle věku dětí). Tři třídy se nachází v hlavní budově mateřské školy, jejíž kapacita je 75 dětí, dvě třídy jsou umístěny v detašovaném pracovišti, s kapacitou pro 48 dětí. Kolektiv zaměstnanců tvoří deset pedagogických pracovnic s odpovídající kvalifikací pro práci s dětmi předškolního věku.

Stravování

Stravování v mateřské škole zajišťuje školní jídelna umístěná v přízemí hlavní budovy. V mateřské škole je dětem 3x denně poskytována plnohodnotná a vyvážená strava připravovaná v kuchyni mateřské školy dle stravovacího předpisu. Skladba jídelníčku je pravidelně vyhodnocována „spotřebním košem“. Za zachování vhodné skladby jídelníčku zodpovídá hospodářka školní jídelny, kuchařky dodržují zdravou technologii přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Hospodářka i kuchařky se pravidelně účastní školení, díky nimž připravují pro děti zajímavá, chutná a zdravá jídla.

Vybavení školy

Třídy mateřské školy jsou velké, slunné, dobře větratelné, jejich velikost a prostorové uspořádání nám umožňuje vytvořit prostor pro pohyb, volnou hru a vzájemná setkávání dětí. Všechny třídy jsou vybavené novým funkčním nábytkem, vyhovujícím vybavením pro odpočinek dětí, tělocvičným nářadím a sociálním zázemím. Třída nejstarších předškoláků je vybavena interaktivní tabulí.

Vzdělávání v MŠ

Výchovně – vzdělávací činnost v naší MŠ se uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu, vycházejícího z přirozeného cyklu pravidelně se střídajících ročních období, zaměřeného na všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a přirozené vnímání a prožívání koloběhu života v souvislosti s přírodou a tradicemi. Ty jsou v naší škole dále rozpracovány do samostatných dílčích projektů a je jim v průběhu roku vyhraněn určitý čas. Vzhledem k tomu, že v okolí naší školy je malebná a poměrně zachovalá příroda, děti mají možnost přírodu zažít, čerpat z ní, získávat mnoho cenných poznatků, prohlubovat kladný vztah a úctu ke všemu živému. Zároveň v dětech probouzíme zájem v oblasti péče a ochrany životního prostředí.

Filozofie MŠ

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Dítě chápeme jako jedinečnou neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou. Přípravu dětí na školu nevyčleňujeme, ale chápeme ji jako přirozený, ustavičně probíhající proces, v němž rozvíjíme schopnosti, které dítě v této době má. Chceme, aby se každé dítě v naší mateřské škole cítilo úspěšné, svým okolím přijímané a uznávané. Základ úspěšné práce s dětmi vidíme v kvalitním poznání každého dítěte a ve spolupráci s rodinou. Naší snahou je vytvořit prostředí důvěry mezi dětmi, rodiči a námi. Osobní svoboda a volnost dítěte je respektována do určité míry, vyplývá z potřeby jistého řádu, který je pro kolektivní soužití potřebný a důležitý.

  PLATBY V MŠ

Školné

600,-Kč/měsíčně

Č.ú.: 181694127/0300

VS.: osobní číslo dítěte

Stravné

I. kat. je 720,- Kč/měsíc, II. kat. je 800,- Kč/měsíc

Č.ú.: 237515352/0300

VS.: osobní číslo dítěte

Cena za oběd je dotovaná, rodiče platí pouze suroviny.

Ostatní položky / např. energie, platy pracovníků, aj./ platí stát.

Stravné se platí zálohově k 15. dni příslušného měsíce na účet školy.

Č. ú.: 237 515 352 / 0300

Variabilním symbolem je osobní číslo dítěte přidělené na začátku školní docházky /toto číslo je neměnné a platí po celou dobu docházky v MŠ.

Do zprávy pro příjemce je vhodné napsat jméno a příjmení dítěte.

VÝŠE ZÁLOH

Stravné se platí na měsíc dopředu, proto je nutné uhradit v září stravné na dva měsíce /září + říjen/.

Platby provádějte trvalým příkazem nebo vkladem na účet.

Platba v hotovosti je možná pouze ve výjimečných případech a po dohodě s vedoucí ŠJ.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.

NORMATIV

Děti jsou zařazeny do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce.

např. od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021/

Cena stravného v MŠ

Děti I. kategorie /3-6 let/ 37,- Kč

  • přesnídávka: 9,- Kč

  • oběd: 20,- Kč

  • svačina: 8,- Kč

Děti II. kategorie /děti, které dovrší v daném školním roce 7 let / 42,- Kč

  • přesnídávka: 9,- Kč

  • oběd: 25,- Kč

  • svačina: 8,- Kč

Kultura (Plavání, Škola v přírodě)

Č.ú.: 237515352/0300

VS.: 888+osobní číslo dítěte

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce. L

ze zaplatit i více měsíců dohromady, vždy je ale nutné uvést osobní číslo dítěte a název měsíce.

Předškolní děti (včetně dětí s odkladem školní docházky) se vzdělávají bezúplatně.

  Plán kulturních akcí v I. pololetí školního roku 2020/2021

16. 9. Živí ptáci
v 9.15 (horní budova), v 10.15 (spodní budova)

1.10. O Červené Karkulce – Divadlo Koloběžka
v 8.45 a 9.45 hodin

8.10. Fotografování dětí
- sada za 270 Kč obsahující závěsný kalendář s fotkou 15x23 cm, 3 ks foto 10x15 cm a 4 ks malé foto 3,5x4,5 cm

21.10. Projektový den mimo MŠ - Včelí svět Hulice a Vodní dům Hulice
pouze pro třídy Sluníčka, Berušky, Včelky

22.10. O dvanácti měsíčkách
v 9.00 a 10.00 hodin

Výlet do Zoo Praha se měl uskutečnit v říjnu – bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace.

2.11. O skřítcích Usínáčcích – Divadlo Koloběžka
v 8.45 a 9.45 hodin

23.11. Jak se v pekle kujou pikle - Divadlo Koloběžka
v 8.45 a 9.45 hodin

Průvod za Svatým Martinem je plánován na listopad (středa 11.11.). Bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace.

7.12. Kouzelné vánoce – Divadelní společnost Jany Koutové
v 9.00 a 10.00 hodin

17.12. Vánoční výlet všech tříd na Karlštejn
- návštěva Muzea betlémů
- vánoční tvořivá dílna pro děti (bližší informace budou upřesněny)

18.12. Popletená zimní pohádka – Divadlo Koloběžka
v 8.45 a 9.45 hodin

15.1. O porouchaném robotovi – Divadlo Koloběžka
v 8.45 a 9.45 hodin

Kulturní akce mohou být v průběhu školního roku doplněny či změněny dle aktuální situace.

  Galerie

Rok 2020

Zimní foto z MŠ

Zima v naší školce MŠ (Mikuláš, pečení perníků, divadlo, tři králové, radovánky na sněhu, projekt sokol)

Podzim v mateřské škole

Letošní krásný, barevný podzim nám všem velmi znepříjemňuje „DOBA KOVIDOVÁ“. Samozřejmě i děti v naší mateřské škole vědí, proč musíme nosit roušky, často si mýt ruce a dodržovat spousty dalších důležitých opatření, která nejsou vždy příjemná. Ale naše báječné děti toto všechno přijímají samozřejmě a přirozeně, tak jak to umí jen ony. Nakonec vždyť rouška je fajn módní doplněk. A zvýšená hygiena? To je vůbec zábava! Při mytí rukou se totiž dá v umyvadle vytvořit krásná čepice z mýdlových bublinek.

Naštěstí je nám počasí letos nakloněné, proto většina výukových činností a aktivit probíhá v zahradách mateřské školy nebo v jejich okolí. Děti si náramně užívají hry, soutěže, pozorování přírody a jejích proměn, sbírání podzimních plodů a pobytu na čerstvém vzduchu se svými kamarády. Doufáme, že nám počasí i nadále vydrží krásné a pomůže dětem, ale i učitelkám, posílit imunitu. Vám dospělákům přejeme hodně zdraví a zkusme se všichni na svět občas podívat očima dětí, bude nám lépe. Užijte si barevné podzimní dny.

Kolektiv MŠ

V září, v září, ještě slunce září

Špačci i sýkorky už z našich budek vyvedli svá ptáčátka a my tu máme další začátek školního roku v naší mateřské škole. Paní učitelky se po prázdninách těšily na děti ve svých třídách. Mají pro ně připravený bohatý kulturní program plný zábavy, soutěží, překvapení, akcí, výletů do Zoologické zahrady či někam dál za poznáním naší krásné země. Starší děti budou po celý rok cvičit a protahovat tělo v projektu České obce Sokolské. Nabídka zájmových kroužků pokračuje i letos. Pro starší děti nabízíme plavání, keramiku, angličtinu, tanečky s úsměvem a Elkonin pro předškoláky. Kdo by se chtěl přidat, ať se zeptá přímo ve svých třídách učitelek starších dětí. Naše nejmenší děti si v naší školce budou teprve zvykat na odloučení od maminky a ač se to občas na začátku neobejde bez slziček, v červnu už budou mít všichni úsměv na tváři. Čeká nás hodně práce, tak nám držte palce, ať vše zvládneme hravě a ve zdraví. A ty naše dětičky, ať se každý den těší, do té naší školičky.

Kolektiv MŠ

Únor bílý, pole sílí

Starodávná pranostika, která tuto zimu nesplnila naše očekávání a jedinou sněhovou nadílku mohly děti zažít jen s rodiči na rodinných výletech. Naštěstí se naše boby směly projet alespoň na koberci v „Zimní olympiádě trochu jinak“ a stavět sněhuláka si děti vyzkoušely z plastových víček či modelíny. Zkrátka i přes nepřízeň počasí jsme v mateřské škole nezaháleli a užívali si.

Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval. Už troubějí trumpety, šašek dělá legraci. Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval.

Touto básní byly přivítány všechny děti na „Masopustním karnevalu“, který byl vyvrcholením celého masopustního týdne u nás v MŠ. Tentokrát jsme měli možnost setkat se nejen s akčními hrdiny, policisty, hasiči, kostrami, čarodějnicemi, princeznami, ale i s tradičními maskami zvířat. Celý den byl prošpikován různými soutěžemi, úkoly, přehlídkou masek, diskotékou a na závěr nemohly chybět odměny a diplomy. Touto cestou děkujeme maminkám za krásné masky, které dětem připravily.

I ve druhém pololetí budou u nás pokračovat zájmové kroužky: plavecký, keramický, anglický, tanečky s úsměvem a pro předškoláky Elkonin. Děti se mohou těšit na řadu zajímavých aktivit jako je návštěva včelího a vodního domu spojeného s krmením raků, plavba parníkem po Vltavě nebo celodenní výlet do Prachovských skal. Kolektiv MŠ

Jak prožívají lednové dny děti v mateřské škole

Zima je v plném proudu, ale bohužel ta letošní tomu ani trochu neodpovídá a je zatím bez sněhové nadílky. Zimní aktivity, jako je bobování, koulování, dokonce i hokej jsme proto přesunuli do prostor naší školky. S dětmi jsme si hráli na zimní olympiádu, povídali si, jak pečovat o zvířátka či ptáky v zimě, společně zpívali zimní písničky a s každodenní pravidelností chodíme na delší zimní procházky. Děti se také věnují výtvarným činnostem, nazdobily si zimní čepice, brusle a skládaly sněhuláky z papíru. Také nás navštívilo Divadlo Koloběžka s hudební Pohádkou z kuchařské čepice a všichni se těšíme, že si už brzy opravdového sněhuláka postavíme.

Kolektiv MŠ

Rok 2019

Prosinec v mateřské škole

Prosinec bývá v naší školce plný radostných okamžiků. Všichni se těší na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Těšení se na tyto svátky jsme dětem zpestřili nejrůznějšími činnostmi a akcemi, jako jsou výroba vánočních dekorací, přáníček a drobných dárků pro rodiče, pečení perníčků, pouštění lodiček z ořechových skořápek, rozkrojení jablíčka, společné zdobení stromečku, zpívání vánočních koled a setkání s rodiči na besídkách v jednotlivých třídách.

Do školky k nám i letos dorazil Mikuláš a jeho pomocníci čert a anděl. Děti je potěšily pěknou písničkou, za kterou dostaly sladkou odměnu. Děti ze třídy sluníček, berušek a včelek navštívily peklo v Příbrami a děti ze třídy želviček a soviček svíčkárnu v Šestajovicích. Společně se všechny třídy sešly ve Zdibském kostele, kde si děti prohlédly betlém a zazpívaly koledy. Vyvrcholením vánočního čekání bylo vystoupení dětí v jednotlivých třídách na besídkách pro rodiče. Děti byly odměněny nejen potleskem rodičů, ale i dárečky pod stromečkem. Nadílku jsme ukončili ochutnáváním vánočního cukroví, napečené maminkami, kterým tímto děkujeme.

Kolektiv MŠ

Děti z MŠ oslavily svátek sv. Martina pěkným programem ve školce a při procházce viděly sv. Martina na bílém koni. Listopadové putování za Svatým Martinem

Děti ze třídy soviček navštívily pátou třídu ZŠ při dvou hodinách tělesné výchovy. Více informací a fotografií viz Galerie Základní školy.

HAWAISKÁ PÁRTY V ZELENÉ TŘÍDĚ

Ve středu 12.6. v dopoledních hodinách proběhla ve třídě želviček (dolní zelený pavilon) HAWAISKÁ PÁRTY, jako rozloučení se školním rokem. Děti si dopředu vyráběly hawaiské kloboučky, melouny a plameňáky z papíru na výzdobu třídy a zahrady. Nejen děti, ale i učitelky byly oblečeny do pestrobarevného oblečení a ozdobily se hawaiskými věnci a holčičky sukénkami z třásní a květinami ve vlasech. Součástí hawaiské párty byl tanec na hawaiskou hudbu (i na zahradě), soutěže (koulení kokosů mezi palmy,.....).

Děti si užívaly řádění na nafukovacích lehátkách, kruzích, v bazénu naplněném míčky, na velkém delfínovi, surfu a nanuku, jako by byly opravdu na pláži. Na závěr zábavného rozlučkového dopoledne jsme si s dětmi připily "dětským šampaňským" s čerstvou jahůdkou. Každé z dětí dostalo pamětní list a malou sladkost. Všichni si párty velice užili.

Za MŠ Irena Moravcová a Markéta Aksmannová