ZŠ a MŠ Zdiby nabízí volná pracovní místa:

Mateřská škola hledá učitelku, nabídky a dotazy adresujte na e-mail:alena.baxova@skolazdiby.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Kulhánková

CCA Group a.s.
hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441

Prohlášení o přístupnosti


Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace

U Školy 48
250 66 Zdiby
Tel/Fax: +420 284 890 704
E-mail:info@skolazdiby.cz

Najdete nás tady

Mateřská škola

  ÚVODNÍ INFORMACE

Provoz mateřské školy je od 6.45 do 17.00 hodin.

Ranní příchod /do 8.30 hod. /i s odchodem rodičů z budovy/. V 8.30 se budova z bezpečnostních důvodů zamyká.

Odchod po obědě od 12.00 hodin do 12.30hodin /i s odchodem z budovy/, odchod odpoledne od 14.30 do 17.00hod./i s odchodem z budovy/.

Do školky děti potřebují: bačkory nebo obuv s pevnou patou (ne pantofle), pyžamo a do pytle v šatně náhradní oblečení.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Při omlouvání nepřítomnosti dětí prosíme rodiče o zaslání SMS zpráv na telefon třídy do které dítě dochází.

Odhlášky stravování se provádí rovněž formou SMS zprávy na telefon hospodářky školy: 725 866 105 nebo na e-mail:vera.benesova@skolazdiby.cz

Prosíme rodiče dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, aby po ukončení nemoci dítěte vyplnili omluvný list dítěte.

  Třídy MŠ

Adresa (Hlavní budova): Na Lada 144, Zdiby

Třída SLUNÍČKA

Mgr. Alena Baxová (zástupkyně ředitelky pro MŠ)

Paní učitelka Marie Snopková

Paní asistentka Vitalina Tůmová

Třídní telefon 702 064 171 nebo 284 890 700

Třída BERUŠKY

Paní učitelka Ivana Klausová

Paní učitelka Lenka Vrabcová

Třídní telefon 602 561 091

Třída VČELKY

Paní učitelka Ivana Fialová

Paní učitelka Marie Régerová

Paní asistentka Marie Machová

Třídní telefon 602 561 090

Adresa (detašované pracoviště): Průběžná 174, Průběžná 175

Třída ŽELVIČKY:

Paní učitelka Irena Moravcová

Slečna učitelka Markéta Aksmannová

Třídní telefon 725 349 042

Třída SOVIČKY:

Paní učitelka Aneta Čechutyová

Slečna učitelka Natálie Lišková

Třídní telefon 725 349 043

  Představení mateřské školy

Velikost MŠ

Současná kapacita mateřské školy je 123 dětí rozdělených do pěti homogenních tříd (zpravidla dle věku dětí). Tři třídy se nachází v hlavní budově mateřské školy, jejíž kapacita je 75 dětí, dvě třídy jsou umístěny v detašovaném pracovišti, s kapacitou pro 48 dětí. Kolektiv zaměstnanců tvoří deset pedagogických pracovnic s odpovídající kvalifikací pro práci s dětmi předškolního věku.

Stravování

Stravování v mateřské škole zajišťuje školní jídelna umístěná v přízemí hlavní budovy. V mateřské škole je dětem 3x denně poskytována plnohodnotná a vyvážená strava připravovaná v kuchyni mateřské školy dle stravovacího předpisu. Skladba jídelníčku je pravidelně vyhodnocována „spotřebním košem“. Za zachování vhodné skladby jídelníčku zodpovídá hospodářka školní jídelny, kuchařky dodržují zdravou technologii přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Hospodářka i kuchařky se pravidelně účastní školení, díky nimž připravují pro děti zajímavá, chutná a zdravá jídla.

Vybavení školy

Třídy mateřské školy jsou velké, slunné, dobře větratelné, jejich velikost a prostorové uspořádání nám umožňuje vytvořit prostor pro pohyb, volnou hru a vzájemná setkávání dětí. Všechny třídy jsou vybavené novým funkčním nábytkem, vyhovujícím vybavením pro odpočinek dětí, tělocvičným nářadím a sociálním zázemím. Třída nejstarších předškoláků je vybavena interaktivní tabulí.

Vzdělávání v MŠ

Výchovně – vzdělávací činnost v naší MŠ se uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu, vycházejícího z přirozeného cyklu pravidelně se střídajících ročních období, zaměřeného na všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a přirozené vnímání a prožívání koloběhu života v souvislosti s přírodou a tradicemi. Ty jsou v naší škole dále rozpracovány do samostatných dílčích projektů a je jim v průběhu roku vyhraněn určitý čas. Vzhledem k tomu, že v okolí naší školy je malebná a poměrně zachovalá příroda, děti mají možnost přírodu zažít, čerpat z ní, získávat mnoho cenných poznatků, prohlubovat kladný vztah a úctu ke všemu živému. Zároveň v dětech probouzíme zájem v oblasti péče a ochrany životního prostředí.

Filozofie MŠ

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Dítě chápeme jako jedinečnou neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou. Přípravu dětí na školu nevyčleňujeme, ale chápeme ji jako přirozený, ustavičně probíhající proces, v němž rozvíjíme schopnosti, které dítě v této době má. Chceme, aby se každé dítě v naší mateřské škole cítilo úspěšné, svým okolím přijímané a uznávané. Základ úspěšné práce s dětmi vidíme v kvalitním poznání každého dítěte a ve spolupráci s rodinou. Naší snahou je vytvořit prostředí důvěry mezi dětmi, rodiči a námi. Osobní svoboda a volnost dítěte je respektována do určité míry, vyplývá z potřeby jistého řádu, který je pro kolektivní soužití potřebný a důležitý.

  PLATBY V MŠ

Školné

600,-Kč/měsíčně

Č.ú.: 181694127/0300

VS.: osobní číslo dítěte

Stravné

I. kat. je 850,- Kč/měsíc, II. kat. je 950,- Kč/měsíc

Č. ú.: 237515352/0300

VS.: osobní číslo dítěte

Cena za oběd je dotovaná, rodiče platí pouze suroviny.

Ostatní položky / např. energie, platy pracovníků, aj./ platí stát.

Stravné se platí zálohově k 15. dni příslušného měsíce na účet školy.

Č. ú.: 237 515 352 / 0300

Variabilním symbolem je osobní číslo dítěte přidělené na začátku školní docházky /toto číslo je neměnné a platí po celou dobu docházky v MŠ.

Do zprávy pro příjemce je vhodné napsat jméno a příjmení dítěte.

VÝŠE ZÁLOH

Stravné se platí na měsíc dopředu, proto je nutné uhradit v září stravné na dva měsíce /září + říjen/.

Platby provádějte trvalým příkazem nebo vkladem na účet.

Platba v hotovosti je možná pouze ve výjimečných případech a po dohodě s vedoucí ŠJ.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.

NORMATIV

Děti jsou zařazeny do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce.

např. od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023/

Cena stravného v MŠ

Děti I. kategorie /3-6 let/ 42,- Kč

  • přesnídávka: 11,- Kč

  • oběd: 22,- Kč

  • svačina: 9,- Kč

Děti II. kategorie /děti, které dovrší v daném školním roce 7 let / 47,- Kč

  • přesnídávka: 11,- Kč

  • oběd: 27,- Kč

  • svačina: 9,- Kč

Kultura (Plavání, Škola v přírodě)

Č.ú.: 237515352/0300

VS.: 888+osobní číslo dítěte

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce. L

ze zaplatit i více měsíců dohromady, vždy je ale nutné uvést osobní číslo dítěte a název měsíce.

Předškolní děti (včetně dětí s odkladem školní docházky) se vzdělávají bezúplatně.

  Plán kulturních akcí v I. pololetí školního roku 2022/2023

>Kulturní akce mohou být v průběhu školního roku doplněny či změněny dle aktuální situace.

13. 9. ZAČÍNÁ PLAVECKÝ VÝCVIK
- odjezd v 8:00 hodin (od přechodu k MŠ)
- děti potřebují: batoh a do něj plavky, koupací čepici vpředu podepsanou, ručník, malou dobrotu a pití, svačina bude ze školky

14. 9. LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ – SLUNÍČKA, BERUŠKY
- (v dopoledních hodinách v MŠ)

15. 9. LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ – VČELKY
- (v dopoledních hodinách pod vedení paní logopedky Dity Šimáčkové)

15. 9. - PROJEKTOVÝ DEN V TOULCOVĚ DVOŘE – SLUNÍČKA, BERUŠKY
- odjezd v 8:00 hodin (od přechodu k MŠ)
- děti potřebují: batoh a do něj pití, malou dobrotu, svačina bude ze školky
- program 9:30 - 11:30, do MŠ se vracíme na pozdější oběd
- pokud děti půjdou po obědě, vyzvedněte si je prosím kolem 13:00 hodin

19. 9. - PROJEKTOVÝ DEN V TOULCOVĚ DVOŘE – VČELKY
- odjezd v 8:00 hodin (od přechodu k MŠ)
- děti potřebují: batoh a do něj pití, malou dobrotu, svačina bude ze školky
- program 9:30 - 11:30, do MŠ se vracíme na pozdější oběd
- pokud děti půjdou po obědě, vyzvedněte si je prosím kolem 13:00 hodin

23. 9. – DIVADLO O ČERVENÉ KARKULCE
- pohádka pro děti v 9:00 hodin a v 10:00 hodin
- ve třídě Želviček

10. 10. O Terezce a Matějovi

14. 11. Co malí medvědi o podzimu nevědí

7. 12. Kde se vzaly Vánoce

13. 1. Pohádka z kuchařské čepice

13. 2. – 17. 2. Jarní prázdniny Zdiby

24. 2. Jak si Franta vzal princeznu

13. 3. Rytířská pohádka

3. 4. Ježibaba Kolobajzna

22. 5. Krakonošova čarovná flétna

19. 6. Divadlo Koloběžka – Námořnická pohádka

26. 6. Bavíme se s Cecilkou

  Galerie

Školní rok 2022/2023

Leden 2023 v MŠ

Co se dělo v naší školce v měsíci lednu

Po vánočních prázdninách jsme se opět všichni sešli v naší školce. V duchu lidových tradic jsme zpěvem, tancem, recitací a rukodělnými činnostmi oslavili svátek Tří králů. Různými činnostmi na tělocvičném nářadí nebo i s náčiním děti rozvíjely pohybové schopnosti, dovednosti a posilovaly své svaly.

Divadélko Koloběžka nás pobavilo pohádkou z kuchařské čepice a zavedlo do restaurace, kde se vařily dobroty ze všech známých pohádek pomocí kouzelného ubrousku. Co myslíte, že se ale stalo, když ubrousek jednoho dne rozkousaly myši?

Nejstarší předškoláci se též účastnili projektu Recyklohraní se zvířátky žabákem Batem a ježkem Asíkem. Aktivním zapojením do hry a plněním drobných úkolů si děti osvojily vnímat pořádek ve svém okolí a základy nakládání s odpady.

Seznámení se světem hudby hravou a praktickou formou, ukázka exotických hudebních nástrojů z celého světa, rytmické, pohybové, hlasové hry a činnosti, práce s říkadly a dětskými písničkami – to všechno obsáhlo muzicírování „Hudba džungle“. Vzhledem k tomu, že i paní Zima měla pevně v rukou svou vládu, mohli jsme si společně s dětmi užít klasické zimní radovánky na sněhu.

Kolektiv MŠ

Prosinec 2022 v MŠ

Prosinec je pro děti, ale i dospělé, měsíc plný radostných očekávání, splněných přání, klidu a pohody. Tuto atmosféru si užívaly děti i paní učitelky v mateřské škole.

Nejprve je navštívili Mikuláš, čert a anděl, kterým děti slíbily, že budou hodné a to už napořád. Když svůj slib stvrdily přednesem básniček a zpěvem veselých písniček, dostaly od anděla balíček dobrot. Do konce týdne se ale mateřská škola proměnila v peklo plné malých čertic a čertíků. Řádili při pekelných soutěžích, jako je skákání v pytli, házení brambory, lezení tunelem do pekla, hlídáním ohně. Malí pekelníci také vyráběli ovocné čertíky na špejli a máčeli je v čokoládě, chutnali samozřejmě všem. Přijelo i divadlo se zimní pohádkou a týden zakončil pořádný karnevalový rej čertů a čertic.

Další krásnou akcí, byl výlet na Karlštejn. V podhradí měly děti možnost obdivovat různě velké betlémy, z různých materiálů, betlémy pohyblivé i nepohyblivé. Součástí prohlídky byla i vlastní výroba ozdob na stromeček, která bavila opravdu všechny. Výsledkem byly třpytivé ozdoby, které si děti přivezly domů.

Návštěva Zdibského kostela v předvánočním čase je již milou tradicí. Manželé Seyfriedovi povyprávěli dětem příběh o Ježíškovi, společně jsme si zazpívali koledy a prohlédli si výstavu školních prací.

A aby si i rodiče užili toto období s námi, tak pro ně paní učitelky s dětmi připravily v každé třídě vánoční besídku s ochutnávkou cukroví, vánočním čajem a přátelským popovídáním.

Do Nového roku 2023 všem přejeme lásku, trpělivost a hlavně zdraví.

Mějte se rádi a radujte se ze společně strávených chvilek

Kolektiv mateřské školy

Halloween party v MŠ

V úterý 1. 11. proběhla ve spodních pavilonech školky Halloween party. Paní učitelky oba pavilony vyzdobily uvnitř i venku. Děti přišly do školky v různých maskách a kostýmech, stejně tak i paní učitelky. Pro děti byl připraven bohatý program, který trval celé dopoledne. Vysvětlily jsme dětem, co znamená Halloween a proč ho slavíme.

Následovaly soutěže (prolézání pavučinou, malování obličeje dýní na balónky, slalom na koštěti, diskotéka). Party byla zakončena sladkou odměnou a překvapením v podobě dýněmi vyzdobeného nakladače, který přijel ze zdibské kompostárny ke vchodu zeleného pavilonu, aby pobavil děti

Školní rok 2021/2022

PROJEKTOVÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Měsíc březen byl v naší školce opět pestrý a plný aktivit. Tradičně se začínalo karnevalem a zábavnými soutěžemi, kdy nebyla nouze o princezny, piráty, klauny a další rozmanité masky. Přijela k nám dvě divadélka s pohádkami „Kvak a Žbluňk“ nebo „O zamčeném štěstí“.

Ve spolupráci se Základní školou ve Zdibech se nejstarší děti účastnily kurzu „Předškolák“ který jednak prověřil jejich zralost a připravenost obstát v blížícím se školním vzdělávání, jednak děti měly možnost prohlédnout si, jak to v té „opravdové škole“ vlastně probíhá. Třídy nejmladších dětí vynášely zimu v podobě Morany, přivolávaly jaro kresbou sluníček a jejich vystavením na plot školky, třídy starších dětí si připomněly měsíc knihy a prohlubovaly své předčtenářské dovednosti.

Učitelky starších dětí ve spolupráci s lektorkou zábavného učení též zorganizovaly projektový den zaměřený na polytechnické vzdělávání, výtvarné tvoření, rozvoj kreativity a logického myšlení. Děti pracovaly na několika stanovištích, seznámily se s mnoha didaktickými pomůckami, vyzkoušely si netradiční výtvarnou techniku, kterou použily při tvorbě dárku ke dni maminek. Po dlouho trvající covidové přestávce bylo konečně ve školce tak, jak má být…rušno a veselo.

Kolektiv MŠ

Masopust

Během února jsme si užili v MŠ spoustu legrace. Seznámili jsme se s tradicí masopustu, vyrobili čepice, masky, vyzdobili jsme si celou školku. Vše vyvrcholilo ve středu 2.března, kdy jsme měli masopustní rej. Zpívali jsme a tančili s dětmi, soutěžili a plnili úkoly.

Děti byly odměněny diplomem a sladkostmi. Užili jsme si všichni krásný den.

Děkujeme všem rodičům za přípravu masek na karneval.

Svátek svatého Martina

Svátek svatého Martina slavíme každoročně 11. listopadu. Na bílém koni nepřicválal, venku byl příjemný podzim a my jsme pro děti v naší školce připravili projektový týden zaměřený na tuto tradici. V pondělí jsme začali divadelním představením o sv. Martinovi, ve kterém si zahrály děti ze třídy Sluníček. Jejich představení bylo veselé a dojemné, moc se jim povedlo. Po tomto krásném zážitku jsme se s dětmi vydali na školní zahradu, kde byla připravena bojovka, spočívající v hledání zlatých podkov a plnění zadaných úkolů. Za správné splnění byly děti odměněny pokladem v podobě mnoha čokoládových penízků. Z tohoto pokladu byly všechny děti samozřejmě nadšeny.

Následující den si děti zkusily vykrajovat z těsta, které jim připravily naše paní kuchařky, Svatomartinské rohlíčky. Tyto rohlíčky se jim podařily naplnit i povidly. Děti vykrajování velice bavilo a také proběhla degustace. Vzhledem k tomu, že rohlíčky během chvíle rychle zmizely v malých bříškách, dopadla skvěle. Ve středu jsme s dětmi uskutečnili ,,Cestu za pokladem''. Vyrazili jsme od školky směrem do Zdib k zámeckému parku, kde jsme překvapivě potkali sv. Martina na svém bílém koni. Děti mu zazpívaly písně a přednesly básně, na oplátku je Martin odměnil cenným pokladem a zároveň se všechny třídy se sv. Martinem vyfotily.

Ve čtvrtek si děti vykrajovaly z tvrdnoucí hmoty podkovy pro štěstí, které si poté i nabarvily a nazdobily dle vlastní fantazie. V tento den nás čekal i Svatomartinský oběd připravený našimi skvělými kuchařkami složený z drůbežího kaldounu, pečené kachny s knedlíkem a červeným zelím. Na zakončení tohoto skvělého projektového týdne si děti odnesly na památku domů pamětní penízek s obrázkem sv. Martina.

Kolektiv MŠ

Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu

Ale kdepak, my děti z naší mateřské školy se nebojíme a do lesa půjdeme. V projektovém dni v Zookoutku Malá Chuchle jsme se totiž seznámily se zástupci české přírody. Už víme, jaká zvířátka v našich lesích žijí. Čím se krmí taková laň? Jestli nevíte, tak se nás zeptejte. My to víme, protože jsme je krmily. Andrejka se sice bála, Toníkovi zase málem laňky sebraly čepici, ale Matýsek se nebál a krmil je i za Lojzíka.

Zookoutek Malá Chuchle hlavně slouží jako útočiště pro opuštěná mláďata či raněná zvířata a zvířata, která se již nemohou vrátit zpět do volné přírody. Díky tomu jsme na vlastní oči viděly prase divoké, rysa ostrovida, lišku obecnou nebo výra velikého. Společně s myslivcem jsme se poté vypravili do lesa, poslouchali šumění větrů v korunách stromů. My děti jsme pátraly podle stop či zvířecích zvuků, co je to za zvíře. Nechyběla ani ukázka paroží a kůží. Moc jsme si ten den užily. Tak se milí dospělí mějte v tom podzimním počasí krásně a těšíme se, až spolu půjdeme do lesa.

Kolektiv MŠ

Projektový den v lesoparku Jureček

V říjnu třídy předškoláků z Mš absolvovaly environmentální program “S Habřílkem v lese”, který pro ně připravilo Říčanské muzeum. 

Počasí nám přálo, tak děti spolu se skřítkem Habřílkem a šikovnou lektorkou prošli kus Říčanského lesa a učily se vnímat přírodu. Habřílek děti poučil, jak se správně chovat v lese, pomohl jim rozpoznávat stromy, které zde rostou, určit druhy hub, posazených v mechu i pojmenovat broučky v trávě. Dával dětem všemožné hádanky spojené s lesními živočichy a rostlinami. Děti soutěžily v rozpoznávání semen lesních rostlin i stromů a následně si semena také zasadily. Na závěr jim Habřílek poradil, kde postavit domky broučkům.

Krásný podzimní den jsme si všichni moc užily, čerstvý vzduch nás příjemně osvěžil a děti vstřebaly spoustu zajímavých zážitků.

Kolektiv MŠ Zdiby

Výlet do HistoryParku Ledčice

Na začátku září jsme pro děti z naší mateřské školy společně s odborníky z HistoryParku Ledčice připravili projektový den. S ohledem na svůj věk si děti mohly vyzkoušet práci terénních archeologů, seznámit se se základním nářadím archeologů, získat potřebné informace k co nejlepšímu zachování archeologických nálezů a také společnými silami odkrýt vlastní archeologický nález. Při dalších činnostech jsme se naučili rozpoznávat různé druhy nástrojů v pravěku a středověku i materiál, který se k jejich výrobě obvykle používal. Zkusili jsme si některé nástroje vyrobit sami nebo je prakticky vyzkoušet, např. drcení obilí nebo tkaní látky, taktéž i práci s hrnčířskou hlínou, kdy jsme si vyráběli vlastní keramické nádobky nebo ozdoby, velmi zajímavé bylo též interaktivní 3Dpískoviště. Výlet se dětem i dospělým moc líbil a hezky zahájil další školní rok v naší školce.

Kolektiv MŠ Zdiby

Rok 2020

Zimní foto z MŠ

Zima v naší školce MŠ (Mikuláš, pečení perníků, divadlo, tři králové, radovánky na sněhu, projekt sokol)

Podzim v mateřské škole

Letošní krásný, barevný podzim nám všem velmi znepříjemňuje „DOBA KOVIDOVÁ“. Samozřejmě i děti v naší mateřské škole vědí, proč musíme nosit roušky, často si mýt ruce a dodržovat spousty dalších důležitých opatření, která nejsou vždy příjemná. Ale naše báječné děti toto všechno přijímají samozřejmě a přirozeně, tak jak to umí jen ony. Nakonec vždyť rouška je fajn módní doplněk. A zvýšená hygiena? To je vůbec zábava! Při mytí rukou se totiž dá v umyvadle vytvořit krásná čepice z mýdlových bublinek.

Naštěstí je nám počasí letos nakloněné, proto většina výukových činností a aktivit probíhá v zahradách mateřské školy nebo v jejich okolí. Děti si náramně užívají hry, soutěže, pozorování přírody a jejích proměn, sbírání podzimních plodů a pobytu na čerstvém vzduchu se svými kamarády. Doufáme, že nám počasí i nadále vydrží krásné a pomůže dětem, ale i učitelkám, posílit imunitu. Vám dospělákům přejeme hodně zdraví a zkusme se všichni na svět občas podívat očima dětí, bude nám lépe. Užijte si barevné podzimní dny.

Kolektiv MŠ

V září, v září, ještě slunce září

Špačci i sýkorky už z našich budek vyvedli svá ptáčátka a my tu máme další začátek školního roku v naší mateřské škole. Paní učitelky se po prázdninách těšily na děti ve svých třídách. Mají pro ně připravený bohatý kulturní program plný zábavy, soutěží, překvapení, akcí, výletů do Zoologické zahrady či někam dál za poznáním naší krásné země. Starší děti budou po celý rok cvičit a protahovat tělo v projektu České obce Sokolské. Nabídka zájmových kroužků pokračuje i letos. Pro starší děti nabízíme plavání, keramiku, angličtinu, tanečky s úsměvem a Elkonin pro předškoláky. Kdo by se chtěl přidat, ať se zeptá přímo ve svých třídách učitelek starších dětí. Naše nejmenší děti si v naší školce budou teprve zvykat na odloučení od maminky a ač se to občas na začátku neobejde bez slziček, v červnu už budou mít všichni úsměv na tváři. Čeká nás hodně práce, tak nám držte palce, ať vše zvládneme hravě a ve zdraví. A ty naše dětičky, ať se každý den těší, do té naší školičky.

Kolektiv MŠ

Únor bílý, pole sílí

Starodávná pranostika, která tuto zimu nesplnila naše očekávání a jedinou sněhovou nadílku mohly děti zažít jen s rodiči na rodinných výletech. Naštěstí se naše boby směly projet alespoň na koberci v „Zimní olympiádě trochu jinak“ a stavět sněhuláka si děti vyzkoušely z plastových víček či modelíny. Zkrátka i přes nepřízeň počasí jsme v mateřské škole nezaháleli a užívali si.

Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval. Už troubějí trumpety, šašek dělá legraci. Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval.

Touto básní byly přivítány všechny děti na „Masopustním karnevalu“, který byl vyvrcholením celého masopustního týdne u nás v MŠ. Tentokrát jsme měli možnost setkat se nejen s akčními hrdiny, policisty, hasiči, kostrami, čarodějnicemi, princeznami, ale i s tradičními maskami zvířat. Celý den byl prošpikován různými soutěžemi, úkoly, přehlídkou masek, diskotékou a na závěr nemohly chybět odměny a diplomy. Touto cestou děkujeme maminkám za krásné masky, které dětem připravily.

I ve druhém pololetí budou u nás pokračovat zájmové kroužky: plavecký, keramický, anglický, tanečky s úsměvem a pro předškoláky Elkonin. Děti se mohou těšit na řadu zajímavých aktivit jako je návštěva včelího a vodního domu spojeného s krmením raků, plavba parníkem po Vltavě nebo celodenní výlet do Prachovských skal. Kolektiv MŠ

Jak prožívají lednové dny děti v mateřské škole

Zima je v plném proudu, ale bohužel ta letošní tomu ani trochu neodpovídá a je zatím bez sněhové nadílky. Zimní aktivity, jako je bobování, koulování, dokonce i hokej jsme proto přesunuli do prostor naší školky. S dětmi jsme si hráli na zimní olympiádu, povídali si, jak pečovat o zvířátka či ptáky v zimě, společně zpívali zimní písničky a s každodenní pravidelností chodíme na delší zimní procházky. Děti se také věnují výtvarným činnostem, nazdobily si zimní čepice, brusle a skládaly sněhuláky z papíru. Také nás navštívilo Divadlo Koloběžka s hudební Pohádkou z kuchařské čepice a všichni se těšíme, že si už brzy opravdového sněhuláka postavíme.

Kolektiv MŠ

Rok 2019

Prosinec v mateřské škole

Prosinec bývá v naší školce plný radostných okamžiků. Všichni se těší na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Těšení se na tyto svátky jsme dětem zpestřili nejrůznějšími činnostmi a akcemi, jako jsou výroba vánočních dekorací, přáníček a drobných dárků pro rodiče, pečení perníčků, pouštění lodiček z ořechových skořápek, rozkrojení jablíčka, společné zdobení stromečku, zpívání vánočních koled a setkání s rodiči na besídkách v jednotlivých třídách.

Do školky k nám i letos dorazil Mikuláš a jeho pomocníci čert a anděl. Děti je potěšily pěknou písničkou, za kterou dostaly sladkou odměnu. Děti ze třídy sluníček, berušek a včelek navštívily peklo v Příbrami a děti ze třídy želviček a soviček svíčkárnu v Šestajovicích. Společně se všechny třídy sešly ve Zdibském kostele, kde si děti prohlédly betlém a zazpívaly koledy. Vyvrcholením vánočního čekání bylo vystoupení dětí v jednotlivých třídách na besídkách pro rodiče. Děti byly odměněny nejen potleskem rodičů, ale i dárečky pod stromečkem. Nadílku jsme ukončili ochutnáváním vánočního cukroví, napečené maminkami, kterým tímto děkujeme.

Kolektiv MŠ

Děti z MŠ oslavily svátek sv. Martina pěkným programem ve školce a při procházce viděly sv. Martina na bílém koni. Listopadové putování za Svatým Martinem

Děti ze třídy soviček navštívily pátou třídu ZŠ při dvou hodinách tělesné výchovy. Více informací a fotografií viz Galerie Základní školy.

HAWAISKÁ PÁRTY V ZELENÉ TŘÍDĚ

Ve středu 12.6. v dopoledních hodinách proběhla ve třídě želviček (dolní zelený pavilon) HAWAISKÁ PÁRTY, jako rozloučení se školním rokem. Děti si dopředu vyráběly hawaiské kloboučky, melouny a plameňáky z papíru na výzdobu třídy a zahrady. Nejen děti, ale i učitelky byly oblečeny do pestrobarevného oblečení a ozdobily se hawaiskými věnci a holčičky sukénkami z třásní a květinami ve vlasech. Součástí hawaiské párty byl tanec na hawaiskou hudbu (i na zahradě), soutěže (koulení kokosů mezi palmy,.....).

Děti si užívaly řádění na nafukovacích lehátkách, kruzích, v bazénu naplněném míčky, na velkém delfínovi, surfu a nanuku, jako by byly opravdu na pláži. Na závěr zábavného rozlučkového dopoledne jsme si s dětmi připily "dětským šampaňským" s čerstvou jahůdkou. Každé z dětí dostalo pamětní list a malou sladkost. Všichni si párty velice užili.

Za MŠ Irena Moravcová a Markéta Aksmannová