ZŠ a MŠ Zdiby hledá nové kolegyně/kolegy na tyto pozice:

UČITELKA pro 1. stupeň ZŠ
na celý úvazek, nástup ihned
Kontakt: 702 047 577

ASISTENTKA PEDAGOGA do MŠ
úvazek 6 hod., od 7:00 – 13:00 hod
nástup od 1. 2. 2022
Kontakt: 702 064 171

své životopisy zasílejte, prosím, na: info@skolazdiby.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Hana Kulhánková

CCA Group a.s.
hotline@cca.cz

Tel.: 378 229 455, 378 229 441

Prohlášení o přístupnosti


Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace

U Školy 48
250 66 Zdiby
Tel/Fax: +420 284 890 704
E-mail:info@skolazdiby.cz

Najdete nás tady

Aktuality

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Přijatí žáci do MŠ 2022/2023 zde.

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

Přijatí žáci do 1. ročníku 2022/2023 zde.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

ZŠ a MŠ Zdiby vás zve na jarní výstavu do kostele Povýšení svatého Kříže.
Třídy ZŠ se domluvily na společném tématu PTÁCI pojatém různými styly práce – temperové či vodové barvy, suchý pastel, obtiskování, asambláž …..

Ptáci nás na jaře budí svým zpěvem, závidíme jim umění letu, jsou pracovití, vytrvalí, křehcí, zajímavě zbarvení, krásní. Dětem se to na čtvrtce podařilo vystihnout. I paní učitelky z MŠ dodaly na výstavu zdařilé výtvory svých děti, například krajiny s motýly.

Přijďte se do kostela při procházce obcí podívat, je tu jen průřez prací, ale je na nich poznat, jak malování děti baví a jak jsou šikovné.

I.J.

Zápis do MŠ

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 Zápis se koná dne 5. 5. 2022 od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 13:30 hodin do 16:00 hodin v budově školní jídelny ZŠ a MŠ Zdiby.  

K zápisu se, prosím, registrujte na tomto odkazu.
V systému vyplníte základní údaje o sobě a svém dítěti a vyberete konkrétní čas zápisu.

Po úspěšné registraci dostanete na Vámi zadaný e-mail potvrzení o přijetí předběžné žádosti (může se stát, že potvrzující e-mail spadne do nevyžádané pošty). V této zprávě se nachází předvyplněný formulář žádosti o přijetí, který si vytisknete a podepsaný oběma zákonnými zástupci přinesete do školy k fyzickému zápisu. Formulář pro vyjádření lékaře je součástí žádosti o přijetí.

K zápisu se mohou rodiče (zákonní zástupci) dostavit sami, bez dítěte.

Rodiče předloží u zápisu tyto doklady:

  • Rodný list dítěte nebo výpis z matriky

  • Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

  • Žádost o přijetí podepsanou oběma zákonnými zástupci + vyjádření lékaře (staženou ze systému, případně formulář zde)

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání dokumentů, ale stanovená „Kritéria mateřské školy, U Školy 48, 250 66 Zdiby“ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Správní řízení

Škola na základě doručených žádostí ve správním řízení do 30 dní rozhodne. Následně zveřejní seznam přijatých dětí pod jejich registračními čísly na svých webových stránkách a na informační tabuli před budovou mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě se zakládá do spisu dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme poštou. 

Všechna rozhodnutí pak nabývají právní moci po 15 kalendářních dnech.

V případě dotazů můžete volat na číslo +420 702 047 577 nebo 702 064 171 Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace U Školy 48, 250 66 ZDIBY, tel.: 284 890 704, 702 047 577, e-mail: alena.baxova@skolazdiby.cz

Informace k zápisu do MŠ

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.

Kritéria MŠ Zdiby k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zdiby příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí počet povolený zákonnými předpisy.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Děti jsou přijímány posloupně dle níže uvedených kritérií:

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby). Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let, k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

2. Přednostní přijetí dítěte, které před začátkem daného školního roku (do 31. 8.) dosáhne pátého roku věku nebo dítěte s odkladem školní docházky a nemá trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu (Zdiby). Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let, k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), v případě cizinců místem pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), které před začátkem daného školního roku (do 31. 8.) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

4. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), v případě cizinců místem pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), které před začátkem daného školního roku (do 31. 8.) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

5. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), v případě cizinců místem pobytu ve spádovém školském obvodu (Zdiby), které k 31. 10. daného školního roku dosáhne třetího roku věku.

6. Přednostní přijetí dítěte, které před začátkem daného školního roku (do 31. 8.) dosáhne čtvrtého roku věku a nemá trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu (Zdiby).

7. Přednostní přijetí dítěte, které před začátkem daného školního roku (do 31. 8.) dosáhne třetího roku věku a nemá trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu (Zdiby).

Ve Zdibech dne 15. 3. 2022 Mgr. Ludmila Koktanová, ředitelka školy


Nabídku příměstského tábora

Letáček zde

Zápis do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis dětí do první třídy pro školní rok 2022/2023

Plánujeme otevřít dvě třídy o naplněnosti zhruba cca 25 žáků v každé třídě.

Zápis se koná 20. a 21. dubna 2022 od 14:00 do 16:00 hod. v přízemí historické budovy školy, vstup z ulice U Školy 48

K zápisu se, prosím, registrujte na tomto odkazu.
V systému vyplníte základní údaje o sobě a svém dítěti a vyberete datum a čas zápisu.

Po úspěšné registraci dostanete na Vámi zadaný e-mail potvrzení o přijetí předběžné žádosti (může se stát, že potvrzující e-mail spadne do nevyžádané pošty). V této zprávě se nachází předvyplněný formulář žádosti o přijetí, který si vytisknete a podepsaný oběma zákonnými zástupci přinesete do školy k fyzickému zápisu.

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné společně s žádostí o odklad doručit škole i zápisový lístek, doporučení ŠPZ a dětského / odborného lékaře. Žádost o odklad naleznete také v elektronické registraci v odstavci „Ostatní“.

K zápisu se mohou rodiče (zákonní zástupci) dostavit i sami, bez dítěte.

Rodiče předloží u zápisu tyto doklady:

Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
Žádost o přijetí podepsanou oběma zákonnými zástupci
(staženou ze systému, případně formulář zde)
Zápisový lístek ke stažení zde

Při požadavku o odklad školní docházky rodiče odevzdají:

Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
Žádost o odklad povinné školní docházky
(staženou ze systému, případně formulář zde)
Doporučení ŠPZ a dětského / odborného lékaře
Zápisový lístek

Správní řízení

Škola na základě doručených žádostí ve správním řízení do 30 dní rozhodne. Následně zveřejní seznam přijatých dětí pod jejich registračními čísly na svých webových stránkách a na informační tabuli před hlavní budovou školy. Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě se zakládá do spisu žáka. Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme poštou. Rozhodnutí o odkladu PŠD bude připraveno k vyzvednutí v kanceláři školy.

Všechna rozhodnutí pak nabývá právní moci po 15 kalendářních dnech.

V případě dotazů můžete volat na číslo +420 702 047 577

Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace
U Školy 48, 250 66 ZDIBY, tel.: 284 890 704, 702 047 577, e-mail: info@skolazdiby.cz

Kritéria přijímacího řízení k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023:

1. Dítě má místo trvalého pobytu v obci Zdiby.
2. Dítě mělo v loňském roce odklad školní docházky, podávaný v naší ZŠ.
3. Dítě má trvalý pobyt mimo obec Zdiby a to do výše povoleného počtu žáků k naplnění kapacity prvních tříd.

K zápisu se přihlásí dítě, které dosáhne nejpozději 31. 8. 2022 věku šesti let. Tedy dítě narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016. A dále děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

V případě, že počet dětí splňujících kritéria 1. a 2. pro přijetí bude vyšší, než počet volných míst, rozhodne o přijetí ředitel školy na základě výsledků notářsky ověřeného losování.

Ve Zdibech dne 3. 3. 2022

Mgr. Ludmila Koktanová,
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zdiby,příspěvková organizace

Informace k zápisu do 1. třídy:

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením jak příslušného školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře, dětského lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 17. 3. 2022 v 16:30 hodin v historické budově ZŠ, U Školy 48.

Konec screeningového testování ve školách od 19. 2. 2022

Od 19. 2. 2022 se již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. To znamená také, že:

  • povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují

  • školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt

  • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje dětí/žáků/studentů/zaměstnanců

  • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

  • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.)

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu (výjimku mají stále děti v mateřské škole).

Přejeme Vám všem krásné svátky vánoční a do nového roku 2022 hodně zdraví, lásky, radosti, pohody a spokojenosti. Kolektiv ZŠ a MŠ Zdiby

Oznámení o výsledku voleb do Školské rady

Výsledky je možné vidět zde.

Mezinárodní průkaz ISIC SCHOLAR

Naše škola vydává svým žákům mezinárodní průkaz ISIC Školák. Přihlášky s informacemi obdrží děti prvních tříd 1. září.

Více informací zde: Letáček, Žádost

ČIPY DO ŠJ - Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd

V týdnu od 30. 8. - 3. 9. 2021 od 7,30 do 13,30 hod. můžete vyzvednout čip na obědy pro své dítě v kanceláři ŠJ.

Za čip uhradíte zálohu 200,- Kč, tato záloha bude vrácena při odevzdání funkčního čipu po ukončení školní docházky. Žáci 1. tříd budou zároveň odevzdávat přihlášku ke stravování, pokud máte možnost, přineste vyplněnou přihlášku s sebou.

Čip slouží k vyzvednutí oběda ve ŠJ a je zdrojem informací nejen pro vydávající personál, ale i pro děti.

V případě, že potřebujete jiný termín vyzvednutí, kontaktujte mě, prosím, na tel. č. 725 866 105.

Školní jídelna

Vzhledem k rostoucím cenám vstupních surovin jsme nuceni zvýšit od 1. 9. 2020 ceny stravného. Informace o nových cenách a zálohách naleznete v sekci Školní jídelna - Platby.

Ordinace praktického lékaře ve Zdibech

Dovolujeme si Vás informovat, že od ledna máme v sousedství školy ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ. Více informací najdete na webových sránkách praktickylekarzdiby.cz.